Obchodní podmínky

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HELLO COCO

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1   Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.hellococo.cz mezi prodávajícím a kupujícím podle zákona č. 102/2014 Z. z., Oochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

1.2   Prodávajícím je: KO Brands Trading, s.r.o., Růžová 10 Banská Bystrica 974 11. IČO 51928876, DIČ 2120852228, Tel. 0908 757 510, e-mail: kontakt@hellococo.cz Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 35247 / S

1.3  Ustanovení těchto VP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VP jsou vyhotoveny českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít českém jazyce. Smlouva, která obsahuje tyto VP, je považována za písemnou smlouvu.

1.4   VP se nevztahují na případy, kde osoba s úmyslem zakoupit od Prodejce zboží je právnickou osobou nebo osobou, která při objednávání zboží tak činí v rámci svého podnikání nebo vlastní profese. 

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1   Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

3. CENY ZBOŽÍ

3.1   Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu zahrnuje náklady na doručení.

3.2. Kupující si uvědomuje, že v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. V takovémto případě Kupujícího informuje o této skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou především následující:

- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu),
- u ceny zboží chybí nebo je přebývá jedno nebo více číslic,
- sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

3.3 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Akční ceny, slevové kupony, slevy na zboží, Akce 1+1, Akce 2+1 není možné kombinovat vzájemně ani s výhodami věrnostního programu.

 

4. PLATBA ZA ZBOŽÍ

4.1   Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží následujícími způsoby:

- platba na dobírku,

- platba předem převodem na účet, 

- platba prostřednictvím platební brány GoPay.

4.2.   Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.

 

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1   Zboží expedujeme v co nejkratším možném čase, zpravidla odesíláme zboží do druhého dne od uzavření smlouvy.

5.2   Pokud není dodací lhůta uvedená u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 7 dnů.

5.3   Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední , b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1   Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.2.   Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která plyne od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Záruční doba na zhotovení věci na zakázku je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty.

6.3   Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 24 měsíců.

6.4   Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

6.5   Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

6.6   Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.7   Kupující by však neměl dále používat věc, na které zjistil vadu. Pokud jde o chyby, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění chyby, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

6.8   Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

6.9   Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.10   Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla. Pokud je však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

6.11   Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

6.12   Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

6.14   Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6.15   Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

6.16   Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

6.16  Prodejce tímto řádně informoval spotřebitele o jeho/jejích právech podle paragrafu 622 (článek 8.10(a) výše) a paragrafu 623 (článek 8.10(b), 8.10(c) výše) zákona č. 40/1964 Z. z., občanského zákoníku. Uzavřením Smlouvy spotřebitel stvrzuje, že měl příležitost si přečíst podmínky stanovující reklamaci zboží.

6.17 V případě reklamace neposílat zboží na dobírku, takto zaslané zboží nebudeme přijímat.

 

7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel.

7.2   Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, b ) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

7.3.  Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.4   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.
 • kupující může uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem).

7.5   Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv poslední den 14 denní lhůty.

7.6   Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy a doručen dříve vráceného zboží prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

7.7   Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

7.8   Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

7.9   Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

7.10   Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

7.11   Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

7.12   Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v "kamenném" obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí. Například zakoupené doplňky by měl kupující jen vyzkoušet, ale neměl by je nosit, a zboží by měl vrátit s původními visačkami či jinými ochrannými nebo identifikačními prostředky.

 

8. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1  Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodejce vyřešil jeho/její reklamaci nebo pokud je přesvědčen, že Prodejce porušil jeho/její práva, může se obrátit na Prodejce se žádostí o nápravu. Pokud tuto žádost o nápravu Prodejce zamítne, jeho odpověď je negativní nebo na žádost nezareaguje do 30 dnů od jejího odeslání, může Spotřebitel podat návrh na započetí alternativního řešení sporu podle ustanovení paragrafu 12 zákona č 391/2015 Z. z., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. 

8.2   Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3  Příslušný orgán pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce nebo jiný odpovídající pověřený právnický subjekt zapsaný v seznamu orgánů pro alternativní řešení spotřebitelských sporů vedený Ministerstvem prumyslu a obchodu České republiky (seznam je k dispozici na adrese www.coi.cz). Spotřebitel si může vybrat, na který z výše uvedených orgánů pro alternativní řešení spotřebitelských sporů se obrátit.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

9.1   Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvní požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy.

9.3   Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího.

9.4   Osobní údaje kupujícího jsou poštu prodávajícího uchovávány po dobu 10 let.

9.5   Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně).

9.6   Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám - poštovním společnostem (kurýrem) a společnosti, která zpracovává účetní doklady.

9.7   Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.

9.8   Prodávající využívá softwarové řešení, které zpracovává osobní údaje třetí zemi - ve Spojených státech amerických (země, která zaručuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů).

9.9   Prodávající může poskytnout osobní údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) společnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučně pro účely programu "Ověřeno zákazníky", pro získání zpětné vazby od kupujícího v souvislosti s uskutečněným nákupem v e-shopu prodávajícího.

9.10   Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.) I bez předchozího souhlasu kupujícího. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoliv vyjádřit například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího s žádostí o odhlášení z newsletteru nebo kliknutím na link uvedený v e-mailové zprávě. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám, také nebudou zveřejněny.

9.11   Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí s cílem doručení marketingových informací - takovou krajinou jsou Spojené státy americké, která zaručuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

9.12   Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

9.13   První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícímu je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující požádá, bude účtována jako administrativní poplatek ve výši 130 Kč.

9.14   Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracovávání osobních údajů.

9.15   Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů ČR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Pokud bude kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

9.16   Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.

9.17   Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.

9.18   Kupující má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněného zájmu prodávajícího.

9.19   Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

9.20   Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj registrace v e-shopu za účelem budoucího nákupu nebo třeba vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího).

9.21   S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

Tyto VP jsou platné a účinné od 30.4.2021.

 

Statut reklamní a propagační Soutěže

 

Statut soutěže „Facebook a Instagram soutěž“ (dále jen „soutěž“)

 

Vyhlašovatel a organizátor soutěže

 1. Vyhlašovatel a organizátorem soutěže „název“ je společnost KO Brands Trading, s.r.o, Růžová 416/10, Banská Bystrica IČ: 51 9288 76, zapsaná Obchodním rejstříku Banská Bystrica I, odd.: Sro, vl. č.: 35247/S (dále jen „KO Brands Trading“ a/nebo „Vyhlašovatel“ a/nebo „Organizátor“).
 2. Tento statut stanoví pravidla soutěže, všeobecné podmínky pro účast v soutěži, práva a povinnosti jejích účastníků a pravidla pro určení vítězů soutěže. Statut soutěž v plném znění bude k dispozici na internetové stránce hellococo.cz (webové sídlo Vyhlašovatele) a v sídle Vyhlašovatele.
 3. Cílem soutěže je reklama a podpora prodeje výrobků značky hello coco.
 4. Soutěž se uskutečňuje na území České republiky. 

 

Termín konání soutěže

1. Soutěž se uskuteční v termínu jak je uvedeno v příspěvku soutěže. V tomto termínu je možné se přihlásit do soutěže.

 

Pravidla soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být jakýkoli uživatel stránky Facebook nebo Instagram. Účastí v soutěži soutěžící v případě výhry souhlasí se zpracováním a zveřejněním jeho údajů podle tohoto statutu.
 2. Do soutěže o výherní cenu bude zařazena každá fyzická osoba, která v termínu konání soutěže dle článku. II tohoto statutu splní všechny podmínky účasti v soutěži uvedené v tomto statutu.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých.

 

 Výhra v soutěži

 1. Výherní cenu do soutěže věnoval organizátor soutěže.
 2. Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.
 3. Výhru nelze vyměnit za finanční hotovost.
 4. Výhrou v soutěži je produkt uvedený v samotném příspěvku soutěže.

 

Určení vítěze a seznámení o výhře

 1. Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosován z platně přihlášených účastníků. Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno v komentáři soutěže. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem na jím uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.
 2. Věcné výhry, jejichž hodnota přesahuje částku 10 000, - Kč, včetně DPH jsou v části částky, která převyšuje částku 10 000,- Kč, včetně DPH předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona o dani z příjmů v aktuálním znění. Za zdanění výhry odpovídá výlučně výherce. Vyhlašovatel je povinen oznámit výherci hodnotu výhry do 30 dnů po vyhlášení výsledků Soutěže. Vyhlašovatel nehradí účastníkům Soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s výhrou v Soutěži.

 

Způsob předání výhry

 1. Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. V případě, že k vzájemné dohodě nedojde, výhra bude zaslána poštovní přepravou výherci na náklady Organizátora.
 2. Poskytnutím výše uvedených údajů uděluje výherce organizátorovi souhlas ke zpracování těchto údajů a souhlas ke zveřejnění údajů v rozsahu jméno a příjmení (resp. FB jméno) v seznamu výherců zveřejněném

 

Ztráta nároku na výhru

 1. V případě, že výherce neplní podmínky uvedené v tomto statutu, ztrácí nárok na výhru.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže bere na vědomí, že dobrovolným zapojením se do soutěže uděluje Organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) av souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení“) dobrovolný souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů na dobu trvání soutěže a vyhodnocení soutěže, nejdéle však na dobu ( 1) roku ode dne ukončení soutěže.
 2. Svou účastí v soutěži účastník soutěže prohlašuje, že jsou mu známa jeho práva podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook a Instagram nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook a Instagram takové závazky ani nevznikají.
 2. Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem/Instagramem a není s Facebookem/Instagramem jinak spojena.
 3. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit.
 4. Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře.
 5. Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník soutěže svůj souhlas s pravidly tejto soutěže uvedenými v tomto statutu. Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tímto statutem.
 6. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárním zástupcem Vyhlašovatele soutěže.
Zpět do obchodu